Riziko življenjsko zavarovanje

Ravnajmo skrbno do svojih najbližjih.

 

ERGO Protect

Riziko življenjsko zavarovanje ERGO Protect je zavarovanje za primer smrti zavarovanca in omogoča pokritje zavarovančevih obveznosti, nastalih v času trajanja zavarovanja. Tako zavarovanje potrebuje vsak, saj nudi zaščito osebam, ki so odvisne od zavarovanca. Ker je varnost in zaščita najbližjih v primeru najhujšega najpomembnejša, poskrbite za njihovo dobrobit že danes.Ob sklenitvi osnovnega zavarovanja za primer smrti, se lahko vključijo tudi dodatna kritja, saj se ob nepredvidenih dogodkih lahko zgodi, da se zavarovancu zmanjša zmožnost ustvarjanja dohodkov, stroški zdravljenja pa se lahko občutno povišajo in zato je vsakdanje življenje vas in vaših najbližjih potrebno prilagoditi novim življenjskim razmeram.

Značilnosti riziko življenjskega zavarovanja

Izračun zavarovalne premijeZavarovalna premija za zavarovalne vsote izbranih kritij in izbrano zavarovalno obdobje se izračuna na podlagi upoštevanja zavarovančevega življenjskega sloga in predvsem, vendar ne izključno, naslednjih dejavnikov:
• Zavarovanec je kadilec oziroma nekadilec
• Indeks telesne mase zavarovanca (ITM)
• Poklicna dejavnost zavarovanca
• Prostočasne aktivnosti zavarovanca
Pristopna starost zavarovancaNajmanj 15 let
Trajanje zavarovanjaDo dopolnjenega 75. leta starosti zavarovanca. Zavarovalna kritja za primer popolne in trajne nezmožnosti za delo veljajo do dopolnjenega 65. leta starosti zavarovanca oz. do dopolnjenega 70. leta v primeru izbire dnevnega nadomestila in/ali oprostitve plačevanja premije v času bolniškega staleža.
Dinamika plačevanja zavarovalne premijemesečno, četrtletno, polletno ali letno.
Višina zavarovalne premijeNajmanj 10 EUR mesečno oz. najmanj 50 EUR letno.
Zavarovalna dobaNajmanj 5 let, vendar največ 35 let, pri čemer je zaradi davčne obravnave najkrajša priporočena zavarovalna doba 10 let.
Zavarovalna vsota za osnovno kritjeV skladu z dogovorom ob sklenitvi zavarovanja, pri čemer najnižja zavarovalna
vsota znaša za osnovno kritje 5.000 EUR.
Osnovno kritjeZavarovanje za primer smrti
Dodatna kritja (izbirno)Zavarovanje za nezgodno smrt
Zavarovanje za popolno in trajno nezmožnost za delo
Zavarovanje za trajno nezgodno invalidnost z 200% progresijo
Bolnišnični dan zaradi nezgode
Dnevno nadomestilo zaradi nezgode
Zavarovanje za poškodbo kosti zaradi nezgode
Nezgodna asistenca SOS
Oprostitev plačevanja premije v času bolniškega staleža zaradi bolezni ali nezgode
Doživetje zavarovalne dobeZavarovanje ne vključuje varčevanja, zato ob poteku zavarovalne pogodbe vse obveznosti zavarovalnice do sklenitelja zavarovanja prenehajo.

Vpliv življenjskega sloga zavarovalno premijo in zavarovalne vsote

Življenjski slog je način življenja, ki vključuje prehranjevalne navade, telesno dejavnost, prostočasne aktivnosti in ostale dejavnike, ki vplivajo na posameznikovo zdravje. Med najpomembnejše štejemo naslednje:

  • (ne)uživanje tobačnih izdelkov
  • indeks telesne mase (ITM) v času sklenitve zavarovanja
  • opravljanje določenega poklica
  • ukvarjanje z določenimi prostočasnimi aktivnostmi

Ugoden življenjski slog predstavlja stanje, v katerem zavarovanec ne kadi in ne namerava pričeti s kajenjem, vrednost indeksa telesne mase zavarovane osebe je ustrezna, hkrati pa zavarovana oseba ne opravlja tveganega poklica in se ne ukvarja s tveganimi prostočasnimi aktivnostmi in sicer tako med opravljanjem službenih obveznosti, kot tudi v prostem času. V primeru ugodnega življenjskega sloga je višina zavarovalne premije nižja.

Izbira višine osnovne zavarovalne vsote je prilagodljiva,vsekakor pa vam bodo izkušeni svetovalci predstavili vse možnosti. Ne pozabimo - izbira kritij in višine zavarovalnih vsot za izbrana kritja so odvisne tudi od posameznikovega življenjskega sloga, lastnih potreb in potreb najbližjih, od prihodnjih načrtov, višine najetih posojil in dobe odplačevanja ter drugih vsakodnevnih obveznosti. Izbrana zavarovalna vsota se v času trajanja zavarovanja ne spreminja.

Splošni pogoji riziko življenjskega zavarovanja in brošura

Vaša ocena strani

3 6